<p class="meta-jt" ></p> <br/>הילולת מוהרא"ש זי"ע בהרצליה עם הרה"ח ר' אברהם שושן שליט"א

בימים הסמוכים להילולא קדישא של עטרת ראשנו כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע, ערך הרה"ח ר' אברהם שושן שליט"א סעודת הילולא לקהל מקורבים בעיר הרצליה. הרב שושן ידוע שנים רבות בדיבוריו המתוקים והנפלאים לעורר נשמות ישראל לילך באור התם והתמים של רבינו הקדוש ז"ל היוצא מהיכל הקודש, בשיעוריו הקבועים בערי המרכז לעמך בית ישראל. בהילולא סיפר הרה"ח […]